فهرست تیم‌های برتر مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران راهیافته به مسابقات جهانی در زیر آمده است.


مسابقه‌ سال تیم اول تیم‌ دوم تیم سوم
اولین ۱۳۷۸ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
دومین ۱۳۷۹ صنعتی شریف فردوسی مشهد
سومین ۱۳۸۰ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
چهارمین ۱۳۸۱ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
پنجمین ۱۳۸۲ صنعتی شریف ملی سئول کره صنعتی امیرکبیر
ششمین ۱۳۸۳ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
هفتمین ۱۳۸۴ صنعتی شریف شهید بهشتی
هشتمین ۱۳۸۵ نانیانگ سنگاپور صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
نهمین ۱۳۸۶ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
دهمین ۱۳۸۷ صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
یازدهمین ۱۳۸۸ ملی تایوان صنعتی شریف صنعتی امیرکبیر
دوازدهمین ۱۳۸۹ صنعتی امیرکبیر صنعتی شریف
سیزدهمین ۱۳۹۰ صنعتی شریف تهران
چهاردهمین ۱۳۹۱ صنعتی شریف تهران
پانزدهمین ۱۳۹۲ صنعتی شریف
شانزدهمین ۱۳۹۳ صنعتی شریف شهید بهشتی تهران
هفدهمین ۱۳۹۴ صنعتی شریف شهید بهشتی
هجدهمین ۱۳۹۵ صنعتی شریف تهران