در سایت Iran Internet Programming contest ثبت نام کنید. سایت Fanni-IPC بسته است. 

فهرست تیم هاى ثبت نام شده.