گواهی سی تیم برتر مسابقه اینترنتی شیراز صادر شده است. این عزیزان با مراجعه به My dashboard -> Available files to download میتوانند اقدام به دریافت گواهی مربوطه نمایند.