شانزدهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام برای انتخاب تیم‌های شرکت کننده در ۳۹ امین مسابقه‌ی جهانی ای‌سی‌ام در مراکش در سال ۲۰۱۵، در تاریخ‌های زیر در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد:


پنج‌شنبه و   جمعه ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۳۹۳ برابر ۱۸ و ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴


محمد قدسی

سرپرست مسابقه‌ی تهران