تیم های دانشگاه هایی که سهمیه اضافه دریافت کرده اند برای ثبت‌نام در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران لطفاً تا روز پنج شنبه 21 آذر اقدام نمایند.

مراحل ثبت‌نام به صورت زیر است:

  1. پرداخت اینترنتی هزینه‌ی ثبت‌نام، به ازای هر تیم ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
  2. تکمیل فرم ثبت‌نام و دریافت مهر و امضای دانشگاه یا دانشکده
  3. ارسال تصویر فرم تکمیل‌شده به آدرس icpc@sharif.edu

توضیحات:

  • هنگام پرداخت اینترنتی، در فیلد نام، نام دانشگاه و نام تیم خود را ذکر کنید.
  • عنوان ایمیل ارسالی را به صورت Register-x-y قرار دهید که x نام دانشگاه و y نام تیم است.
  • اگر مشخصات تیم یا مربی یا اعضا تغییری کرده باشد باید آن تغییر را در سایت مسابقه اینترنتی در بیلور اعمال کنید. در صورتی که مشخصات فرم ارسالی با مشخصات تیم شما در سایت مسابقه اینترنتی یکسان باشد، تیم شما به سایت مسابقه منطقه ای انتقال خواهد یافت.