چنانچه تیمی برای مسابقه اینترنتی معرفی کرده اید که هنوز پذیرفته نشده است، اعلام کنید.