من در جلسه‌ی اختتامیه، با کمال تاسف فراموش کردم که آن‌طور که شایسته بود از کمیته‌ی علمی و به‌خصوص از یک‌ عضو آن‌ تشکر کنم. آقای محمد حسین باطنی که خود در دو مسابقه‌ی جهانی شرکت کرد، امسال عضو بسیار موثر کمیته‌ی علمی بود. ایشان علاوه بر پیشنهاد تعدادی مساله، اکثر مساله‌ها را خود حل کرد و صورت آن‌ها را تهیه و تایپ نمود و در مراحل مختلف ویرایش صورت مساله‌ها و تهیه‌ی داده‌های ورودی نقش کلیدی داشت‌ و یار صمیمی کمیته‌ی علمی بود.

من از این فرصت استفاده می‌کنم و از زحمات همه‌ی اعضای کمیته‌ی علمی به‌خصوص ایشان تشکر و تقدیر می‌کنم و آرزومندم که همگی در آینده‌ی علمی خود مانند گذشته موفق باشند.