۷۳ تیم از ۴۰ دانشگاه داخل و یک تیم از دانشگاه هوشی‌مینه ویتنام. در کل ۷۴ تیم از ۴۱ دانشگاه.