شما باید اصل مدارکی که به ما فاکس زده‌اید در روز ثبت‌نام به مسولین ثبت‌نام در مرکز محاسبات دانشگاه تحویل دهید. البته فقط اصل فیش بانک پس از بررسی به شما باز پس داده‌خواهد شد. پس از اخذ اصل مدارک، کارت‌های ورود شما تحویل داده‌ خواهد شد. برای این‌که به سمینارها برسید، حتماً زود به دانشگاه بیایید. موفق باشید!