لینک‌
این سمینارها به همت بچه‌های شورای عملی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر برنامه‌ریزی شده و اجرا می‌شود.