برای تعیین و ثبت‌نام تیم‌ها در مسابقه‌ی منطقه‌ای باید

۱- تیم‌هایتان را براساس سهمیه‌ی دانشگاه‌ خود انتخاب کنید. (فعلا همان سهمیه‌ی سال قبل)
۲- این تیم‌ها باید حتما شرایط شرکت در مسابقه‌ی ای‌سی‌ام را داشته باشند
شرایط

+ مربی باید در صورت امکان از اعضای هیات علمی دانشکده باشد. به‌هر حال اعضای تیم نمی‌‌توانند مربی باشند.
+ هر عضو تیم باید در ترم جاری دانش‌جوی ثبت‌نام شده در آن دانشگاه باشد)
+لزومی ندارد که اعضای تیم از یک دانشکده باشند
+ عضو تیم نیاید در دو مسابقه‌ی جهانی شرکت کرده باشد.
+عضو تیم نباید در ۵ مسابقه‌ی منطقه‌ای شرکت‌ کرده باشد.
+ نباید بیش از ۸ ترم از آغاز دوره‌ی کارشناسی اش گذشته باشد (برای حالت اشتثنا باید با رییس سایت تماس بگیرید. من با حداکثر یک عضو تیم تا ۱۰ ترم پس از تحصیل موافقت می‌کنم‌. این دانش‌چو می‌تواند دانش‌جوی سال اول ارشد آن دانشگاه باشد به شرط آن‌که کارشناسی اش را ۴ ساله تمام کرده باشد.) دانش‌جوی ارشد با داشتن شرایط لازم فقط می‌تواند در دانشگاهی که به‌عنوان ارشد ثبت‌نام کرده است در مسابقه شرکت کند. او نمی‌تواند به‌عنوان عضو تیم دانشگاه دوره‌ی کارشناسی‌اش شرکت کند.

تا مهلت مقرر ( ۴ آذر) نامه‌ای رسمی ار دانشگاه باید به دفتر مسابقه فاکس شود و در آن
اسامی کامل مربی، اسامی کامل دانش‌جویان و شماره‌ی دانش‌جویی هر یک و اینکه دانش‌چوی چه دانشکده ای است آمده باشد.

هم‌چنین فیش پرداخت حق ثبت‌نام به‌ازای هر تیم فاکس شود.
تیم‌ها باید در سایت مسابقه‌ی اینترنتی ثبت‌نام کرده باشند. لزومی ندارد که قبل از مسابقه اینترنتی ثبت‌نام کرده یا در آن شرکت کرده باشند. حتا می‌توانید ثبت‌نام قبلی خود را تغییر دهید.
درصورت کامل بودن مدارک‌، تیم شما «پذیرفته‌» می‌‌‌شود. فقط این تیم‌ها می‌توانند در مسابقه‌ی منطقه‌ای شرکت کنند.

جزییات این مراحل در سایت مسابقه آمده است‌.

موفق باشید!