در این ساعت سیستم آماده خواهد بود.
با پوزش از تاخیر.