توجه کنید که اسامی فایل های ورودی
A.IN
B.IN
C.IN

...

با حروف بزرگ هستند.